Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 19:54, 24 October 2020
   
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

24 October 2020

     16:47  Vumbiarzy‎ (diff | hist) . . (-9). . Djp (talk | contribs)
     16:46  Template:Attn‎ (diff | hist) . . (+28). . Najahho (talk | contribs)
     16:42  Nager‎ (diff | hist) . . (-8). . Djp (talk | contribs)
     16:41  Mālor‎ (diff | hist) . . (-7). . Djp (talk | contribs)
     16:39  Jūlor‎ (diff | hist) . . (-7). . Djp (talk | contribs)
     16:38  Sēter‎‎ (3 changes | history) . . (-7). . [Djp‎; Najahho‎ (2×)]
     
16:38 (cur | prev) . . (-8). . Djp (talk | contribs) (Noun)
     
16:33 (cur | prev) . . (+1). . Najahho (talk | contribs)
     
16:33 (cur | prev) . . (0). . Najahho (talk | contribs) (Inflection)
     16:35  Zūger‎ (diff | hist) . . (+3). . Djp (talk | contribs)
     16:30  Vēttir‎ (diff | hist) . . (-1). . Djp (talk | contribs)
     16:26  Qūvir‎‎ (2 changes | history) . . (+8). . [Djp‎ (2×)]
     
16:26 (cur | prev) . . (+11). . Djp (talk | contribs) (Noun)
     
16:26 (cur | prev) . . (-3). . Djp (talk | contribs)
     16:22  Category:Attention needed with declension pattern‎ (diff | hist) . . (+24). . Djp (talk | contribs)

23 October 2020

     15:48  Curator‎ (diff | hist) . . (+16). . Djp (talk | contribs) (Added SMiki.)
     15:47  Main Page‎ (diff | hist) . . (-13). . Djp (talk | contribs)
     15:46 (User creation log) . . User account SMiki (talk | contribs) was created by Djp (talk | contribs) and password was sent by email ‎(To help with Hen Linge.)
     00:38  Mae‎ (diff | hist) . . (+428). . Djp (talk | contribs)
N    00:32  Moon‎‎ (2 changes | history) . . (+1,085). . [Djp‎ (2×)]
     
00:32 (cur | prev) . . (+438). . Djp (talk | contribs) (Added notes.)
N    
00:28 (cur | prev) . . (+647). . Djp (talk | contribs) (Page created.)
 m   00:23  Yer‎ (diff | hist) . . (+32). . Djp (talk | contribs) (Creation and Usage Notes)
N    00:22  Shafka‎‎ (2 changes | history) . . (+1,531). . [Djp‎ (2×)]
 m   
00:22 (cur | prev) . . (+18). . Djp (talk | contribs) (Pronoun)
N    
00:21 (cur | prev) . . (+1,513). . Djp (talk | contribs) (Page created.)

22 October 2020

N    23:53  Yer‎ (diff | hist) . . (+678). . Djp (talk | contribs) (Page created.)
     17:53  Season 4 Game of Thrones Dialogue‎ (diff | hist) . . (+2). . Djp (talk | contribs) (Episode 403)

21 October 2020

N    03:34  Khoorfa‎ (diff | hist) . . (+343). . Djp (talk | contribs) (Page created.)
N    03:33  Khoorir‎ (diff | hist) . . (+310). . Djp (talk | contribs) (Page created.)
N    03:33  Khoorim‎ (diff | hist) . . (+305). . Djp (talk | contribs) (Created page with "{{lexeme|Yulish}} ====Pronunciation==== {{IPA|/xoːˈʀim/|lang=yuli}} ====Verb==== {{head|yuli|verb}} # we help, we're helping {{q|first person plural active indicative no...")
N    03:32  Khoorish‎ (diff | hist) . . (+314). . Djp (talk | contribs) (Created page with "{{lexeme|Yulish}} ====Pronunciation==== {{IPA|/xoːˈʀiʃ/|lang=yuli}} ====Verb==== {{head|yuli|verb}} # she, he, it helps/is helping {{q|third person singular active indi...")
N    03:31  Khoorla‎ (diff | hist) . . (+310). . Djp (talk | contribs) (Page created.)
N    03:31  Khoori‎‎ (3 changes | history) . . (+303). . [Djp‎ (3×)]
     
03:31 (cur | prev) . . (+7). . Djp (talk | contribs) (Verb)
     
03:30 (cur | prev) . . (+12). . Djp (talk | contribs) (Verb)
N    
03:30 (cur | prev) . . (+284). . Djp (talk | contribs) (Page created.)

19 October 2020

N    02:51  Khàsémé‎ (diff | hist) . . (+956). . Djp (talk | contribs) (Page created.)
     02:42  Lubà‎‎ (2 changes | history) . . (+305). . [Djp‎ (2×)]
     
02:42 (cur | prev) . . (0). . Djp (talk | contribs) (Postpositional Phrase)
     
02:42 (cur | prev) . . (+305). . Djp (talk | contribs) (Added audio.)
N    02:41  Alder‎ (diff | hist) . . (+21). . Djp (talk | contribs) (Redirected page to Áldèr) (Tag: New redirect)
     02:41  Áldèr‎ (diff | hist) . . (+394). . Djp (talk | contribs) (Added audio.)
     02:37  Nír‎ (diff | hist) . . (+368). . Djp (talk | contribs) (Added audio.)
     02:34  Kálìdà‎ (diff | hist) . . (+98). . Djp (talk | contribs) (Added audio.)
     02:32  (Upload log). . [Djp‎ (11×)]
     
02:32 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Cspeaker 110 1.ogg(Jédral Álda. Atóvi jabóiza lavú.)
     
02:32 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Alder 110 2.ogg(Lúwòláyé shù yèlá luvú.)
     
02:32 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Samira 110 3.ogg(Kálìdà kalòáyè jìnà? 'Ébùcháí?)
     
02:31 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Adil 110 4.ogg(Lúràí jìmò ként'í álòá ashónkà jìnà? Awósázhì Kálìdà 'u'ánk'è.)
     
02:31 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Samira 110 2.ogg(Iwíshè jìmò ánèírró yémò.)
     
02:30 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Alder 110 1.ogg(Ilánèír zezè pénèá pérám. Pérzát'é jè pélòá ramé ashónkà.)
     
02:30 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Samira 110 1.ogg(Lusápényè pémé wèláyà úrrà. Nír jìmò udòkúwòr lu vú.)
     
02:29 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Adil 110 3.ogg(Jìmò kháà a'èméchè ám vú.)
     
02:29 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Adil 110 2.ogg(Lumé míkháàro.)
     
02:29 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Khalida 110 1.ogg(Wíìzénáz ò?)
     
02:28 . . Djp (talk | contribs) uploaded File:Adil 110 1.ogg(Kluusúl Áldèr mé wíìzénáz mé lubà.)